Winners - Sept 26 Balvendra Prasad – Bangalore Rahul Sacchinand Mishra – Uttar Pradesh Abhinav Das Gupta – Gaziabad
Winners - Sept 25 Ashish Kumar Sharma- Bihar Varun Singh Pundir- Delhi Jitender Singh- Ludhiana, Punjab
Winners - Sept 24 Rajeev Agarwal- Delhi Nemaram Gadhsuriya - Rajasthan Neeraj Gupta- Jaunpur, UP
Winners - Sept 21 Gaurav Kumar- Haryana Ovais- Delhi Ashok Kumar Singh- Bhiwadi, Rajasthan
Winners - Sept 20 Bhavin Bhatt- Baroda Shiv Pratap Singh- Delhi Deena- Himachal Pradesh
Winners- Sept 19 Harikrishan- Haryana Hiralal- Rajasthan Dharam- Delhi