Hrithik Roshan's birthday bash

Jan 11, 2016, 13:01 PM IST
Twitter@ameesha_patel
1/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
2/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
3/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
4/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
5/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
6/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
7/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
8/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
9/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
10/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
11/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
12/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
13/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
14/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel
15/15

Twitter@ameesha_patel