ಸ್ಕಿಯಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಅಂಚಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು