ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಪ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ!