സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്: കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് കർട്ടൻ റൈസർ - ചിത്രങ്ങള്‍

Oct 13, 2017, 06:29 PM IST
1/5

സിസിഎല്‍ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം

2/5

സിസിഎല്‍ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം

3/5

സിസിഎല്‍ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം

4/5

സിസിഎല്‍ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം

5/5

സിസിഎല്‍ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം