ഈ 11 രാജ്യങ്ങളിലെ 'ജോലി സമയം' വളരെ വിചിത്രം

Jul 28, 2017, 08:31 PM IST
Taiwan
1/11

തായ്വാൻ - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Sweden
2/11

സ്വീഡൻ - പ്രതിദിനം 6 മണിക്കൂർ

Singapore
3/11

സിംഗപ്പൂർ - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Mauritius
4/11

മൗറീഷ്യസ് - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Japan
5/11

ജപ്പാൻ - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Italy
6/11

ഇറ്റലി - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Israel
7/11

ഇസ്രായേൽ - പ്രതിദിനം 7 മണിക്കൂർ

Germany
8/11

ജർമ്മനി - പ്രതിദിനം 7 മണിക്കൂർ

United States
9/11

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് - പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂർ

Denmark
10/11

ഡെൻമാർക്ക് - പ്രതിദിനം 6 മണിക്കൂർ

Belgium
11/11

ബെൽജിയം - പ്രതിദിനം 7 മണിക്കൂർ