बीड : रेडिओ स्फोट, ४ जखमी

Nov 30, 2012, 10:40 PM IST
बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
1/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
2/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
3/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
4/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
5/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
6/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
7/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
8/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
9/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट
10/10

बीडमध्ये रेडिओ स्फोट