दुरांतो एक्स्प्रेसला कसरा येथे अपघात

Aug 29, 2017, 10:25 AM IST
1/19

2/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

3/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

4/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

5/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

6/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

7/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

8/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

9/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

10/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

11/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

12/19

कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

13/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

14/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

15/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

16/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

17/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

18/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.

19/19

मुंबई : कसारा घाटाजवळ नागपूर-मुंबई दुरांतो एक्स्प्रेसला अपघात झाल्याने सात डब्बे रुळावरुन घसरले. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवर झालाय. मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या ठप्प आहेत. तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच कसारा येथून काही गाड्या माघारी पाठविण्यात आल्यात.