सिंह

आज आपण एखाद्या अधिकार्या मुळे असंतुष्ट राहाल. सहकार्यांशी होणारे वैचारिक मतभेद टाळा.