वेळेचं मह्त्त्व

बोले तैसा चाले त्याची...

आपल्या जीवनात वेळेला खूप महत्त्व आहे. वेळेचा उपयोग एखादा मनुष्य कशा रीतीने करतो, त्यावर त्याचे मोठेपण अवलंबून असते.

Jun 20, 2013, 08:10 AM IST