धरण उशाला, कोरड घशाला !

मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त जमीन ओलीताखाली आणण्याच्या उद्देशातून, ११ उच्च पातळी बंधारे बांधण्यात आले.