Recipe: Baingan ka bharta

Baingan ka bharta tastes incredibly yummy.