Review: `Jayantabhai Ki Luv Story` - for those who love `luv` stories!

‘Jayantabhai Ki Luv Story’ is a light, frothy Mumbaiya rom-com.