Religious heads should adhere to their fields: Scindia

Jyotiraditya Scindia said that religious heads should stick to their respective fields only.