சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி 

Mar 5, 2018, 07:22 PM IST

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி 

1/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

2/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும் ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

3/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும் ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

4/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

5/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

6/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

7/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

8/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

9/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும்ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார்.

10/10

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

மகளிர் தினம்: இரத்த தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி

சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாட்டம்: இரத்தத்தை தானம் செய்த நடிகை வரலட்சுமி. மேலும் ஏழை பெண்களுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கினார். 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close