ஆசியாவின் முதல் 10 பணக்காரர்கள்

Aug 8, 2017, 04:09 PM IST
யங் ஹூயன்
1/10

10. யங் ஹூயன் - $16.6 பில்லியன் (SOURCE: BLOOMBERG BILLIONAIRES INDEX)

லக்ஷ்மி மிட்டல்
2/10

9. லக்ஷ்மி மிட்டல் - $16.7 பில்லியன்

வில்லியம் டிங்
3/10

8. வில்லியம் டிங் - $18.3 பில்லியன்

வாங் வேய்
4/10

7. வாங் வேய்- $19.8 பில்லியன்

ஹுய் க யன்
5/10

6. ஹுய் க யன் - $28.3 பில்லியன்

வாங் வில்லியன்
6/10

5. வாங் வில்லியன்  - $30.6 பில்லியன்

போனி மா
7/10

4. போனி மா - $32.4 பில்லியன்

லி க- சிங்
8/10

3. லி க- சிங் - $33.9 பில்லியன்

முகேஷ் அம்பானி
9/10

2. முகேஷ் அம்பானி- $35.1 பில்லியன்

ஜாக் மா
10/10

1. ஜாக் மா- $43.6 பில்லியன் (SOURCE: BLOOMBERG BILLIONAIRES INDEX)