ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

Nov 6, 2017, 03:23 PM IST
1/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை மவுனி ராய்.

2/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை மதுரிமா துலி.

3/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை கம்யா பஞ்சாபி

4/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை ஜெனிஃபர் வின்கேட்.

5/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை டெபினா பொன்னர்ஜி.

6/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை ஷரனு பாரிக்.

7/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் இந்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி ஈரானி, இந்திய தொலைக்காட்சி தலைவர் அனூ ராஜன் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஏக்த கபூர்.

8/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஏக்த கபூர்.

9/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை அஷ்னூர் கவுர்.

10/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகர் ஜீதேந்திரா

11/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகர் அனுப் கர்.

12/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை ஆஷா நேகி.

13/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகர்கள் ரோகன் மெஹ்ரா மற்றும் காஞ்சி சிங்.

14/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகர்கள் குணால் ஜெய்சிங் மற்றும் ஷெர்ருன் பாரிக்.

15/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை ஆஷா நேகி மற்றும் நடிகர் ரித்விக் தஞ்சானி.

16/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகர் விவேக் ஓபராய், அவரது மனைவி பிரையங்கா ஆல்வா ஓபரோய்.

17/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை சஞ்சீதா ஷேக்.

18/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை ரஷ்மி தேசாய்.

19/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் இயக்குனர் பராஹ் கான்.

20/20

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

ஐடிஏ (ITA) விருதுகள் 2017: பிரபலங்கள் ஒரு பார்வை!!

மும்பையில் நடைபெற்ற ஐடிஏ விருதுகள் விழாவில் நடிகை சுசித்ரா பிள்ளை.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close