அப்துல் கலாம் மணிமண்டபத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார்

Jul 27, 2017, 07:00 PM IST
அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
1/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
2/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
3/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
4/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
5/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
6/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
7/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். 

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.
8/8

அப்துல் கலாம் நினைவகத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.