కర్నాటకలో గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలను ప్రారంభించిన భారత రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్

Feb 11, 2018, 06:03 PM IST
1/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

2/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులు

3/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులు

4/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగొళలో గోమఠేశ్వర విగ్రహం

5/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగొళలో గోమఠేశ్వర విగ్రహం

 

6/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

బాహుబలి ఉత్సవాలను లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్న రాష్ట్రపతి కోవింద్  

7/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో ప్రసంగిస్తున్న రాష్ట్రపతి కోవింద్

8/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ దంపతులు

చిత్ర కృప: పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్