బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించిన సల్మాన్ ఖాన్ చిత్రాలు

Jan 3, 2018, 06:55 PM IST
1/9

వాంటెడ్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

వాంటెడ్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

వాంటెడ్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

2/9

సుల్తాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

సుల్తాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

సుల్తాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

3/9

భజరంగీ భాయీజాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

భజరంగీ భాయీజాన్  చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

భజరంగీ భాయీజాన్  చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

4/9

కిక్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

కిక్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

కిక్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

5/9

ఏక్ థా టైగర్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

  ఏక్ థా టైగర్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

  ఏక్ థా టైగర్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

6/9

దబాంగ్2 చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

దబాంగ్2 చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

దబాంగ్2 చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

7/9

రెడీ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

రెడీ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్

రెడీ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

8/9

బాడీగార్డు లో సల్మాన్ ఖాన్

బాడీగార్డు లో సల్మాన్ ఖాన్

బాడీగార్డు లో సల్మాన్ ఖాన్ 

9/9

దబాంగ్ లో సల్మాన్ ఖాన్

దబాంగ్ లో సల్మాన్ ఖాన్

దబాంగ్ లో సల్మాన్ ఖాన్