Celebrating 9th day of Ganesh Chaturthi

Celebrating 9th day of Ganesh Chaturthi.

Sep 17, 2013, 12:03 PM IST