Prakash Javadekar slams police for Mumbai stampede

Prakash Javadekar slams police for Mumbai stampede.

Jan 18, 2014, 12:36 PM IST