The story of Mikhail Kalashnikov and AK-47

Mikhail Kalashnikov, creator of AK-47, dies at 94.Let`s take you through his story.

Dec 24, 2013, 23:44 PM IST