Who is better for India?

Who is better for India?Barack Obama or Mitt Romney?

Nov 06, 2012, 17:10 PM IST