Hrithik Roshan's birthday bash

Jan 11, 2016, 13:01 PM IST
1/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

2/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

3/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

4/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

5/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

6/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

7/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

8/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

9/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

10/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

11/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

12/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

13/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

14/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel

15/15

Twitter@ameesha_patel

Twitter@ameesha_patel