રફેલ નડાલ

સ્ટાર નડાલનો વિજય રથ રોકાયો, નંબર-1નો તાજ ગુમાવ્યો

આ જીત બાદ રોજર ફેડરર હવે સોમવારે જારી થનારા એટીપી રેકિંગમાં પ્રથમ નંબરે આવી જશે.

May 12, 2018, 03:36 PM IST