મંદિરમાં ચોર આવ્યો, પગે લાગ્યો પછી છત્તરની ચોરી કરી, પોલીસના હાથમાં આવતા સાચું બોલી ગયો...

Trending news