અમદાવાદ શહેરમાં હવે કાગળના કપમાં નહીં પી શકો ચા.....! જાણો શું કહી રહ્યા છે દુકાનદાર અને જનતા

Trending news