ફરી એકવાર શિવરાજ સરકારના મંત્રી ચર્ચામાં, કીચડમાં પડેલા સમર્થકના પગ પોતાના હાથથી સાફ કર્યા

Trending news