પણ એવું તે શું થયું કે, સરપંચે 2 લાખ રૂપિયા હવામાં ઉડાવ્યા અને બધા જોતા જ રહી ગયા!

Trending news