જમણવારમાં જબરું થયું!, લોકો હાથમાં ડિશ લઇને કાઉન્ટર કૂદ્યા...

Trending news