આ વ્યક્તિએ રાષ્ટ્રધ્વજથી ટેબલ-ખુરશી સાફ કરી, બેશર્મીની તમામ હદ પાર...

Trending news