કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ભાજપની ત્રણ ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવશે,આ યાત્રા ઝાંઝરકાથી સોમનાથ સુધીનો પ્રવાસ કરશે...

Trending news