ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ