ਰੈਸਟੁਰੈਂਟ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ,ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ,ਇਹ ਨੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ

 ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

Jun 6, 2020, 04:41 PM IST