ഇന്ന് സ്കന്ദഷഷ്ഠി, വ്രതമെടുക്കുന്നത് ഉത്തമം...

വെളുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠിയിലാണ് വ്രതം നോക്കേണ്ടത്.  കറുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠിയിൽ ആരും വ്രതം നോക്കാറില്ല.    

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 22, 2020, 07:41 AM IST
  • ഷഷ്ഠി വ്രതം കൊണ്ട് സന്താന ലാഭം, സന്തതികളുടെ ശ്രേയസ്, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം, രോഗ നാശം, ശത്രു നാശം, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധി, ത്വക്ക് രോഗ ശാന്തി, സർപ്പദോഷ ശാന്തി എന്നിവയാണ് ഫലം.

Trending Photos

ഇന്ന് സ്കന്ദഷഷ്ഠി, വ്രതമെടുക്കുന്നത് ഉത്തമം...

ഇന്ന് സ്കന്ദഷഷ്ഠി... സന്താനഭാഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. മഹാരോഗങ്ങളാല്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കു പോലും ഷഷ്ഠിവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ  രോഗശാന്തി കൈവരിക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.  സന്താനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഷഷ്ഠി വ്രതം നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.  

വെളുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠിയിലാണ് വ്രതം നോക്കേണ്ടത്.  കറുത്തപക്ഷ ഷഷ്ഠിയിൽ ആരും വ്രതം നോക്കാറില്ല.  ഷഷ്ഠി വ്രതം കൊണ്ട് സന്താന ലാഭം, സന്തതികളുടെ ശ്രേയസ്, ദാമ്പത്യസൗഖ്യം, രോഗ നാശം, ശത്രു നാശം, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധി, ത്വക്ക് രോഗ ശാന്തി, സർപ്പദോഷ ശാന്തി എന്നിവയാണ് ഫലം.  

Also read: നവരാത്രി സമയത്ത് ഈ സൂക്തം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമം 

ആറുദിവസത്തെ  വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് പ്രധാനം.  എങ്കിലും തലേന്ന്  ഒരിക്കലോടെ ഷഷ്ഠിദിനത്തിൽ മാത്രം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.  ഷഷ്ഠി ദിവസം ഉപവാസമാണ് ഉത്തമം.  അന്നേദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യനാമ ഭജനം നല്ലതാണ്.  എണ്ണ തേച്ചുകുളി, പകലുറക്കം എന്നിവ പാടില്ല.  

സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി നിലവിളക്കിന് മുന്നിലിരുന്നു ഗായത്രി ജപത്തിന് ശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി  ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. 

സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി 

സനത്കുമാരായ വിദ്മഹേ   
ഷഡാനനായ ധീമഹീ 
തന്വോ സ്കന്ദ: പ്രചോദയാത് 

ഷഷ്ഠിദിനത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യഭജനവും ഷഷ്ഠിസ്തുതിയും നല്ലതാണ്.  പിറ്റേന്ന് തുളസീതീർത്ഥം സേവിച്ച് പാരണ വിടുന്നു.  ഇന്നേദിവസം ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രമായ "ഓം വചദ്ഭുവേ നമ:' 108 തവണ ജപിക്കണം.  മാത്രമല്ല 'ഓം ശരവണ ഭവ' എന്ന മന്ത്രം 21 തവണ ജപിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. 

Also read: കറുത്ത പേഴ്സിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചാൽ..!

സുബ്രഹ്മണ്യസ്തുതി 

ഷഡാനനം ചന്ദനലേപിതാംഗം 
മഹാദ്ഭുതം ദിവ്യ മയൂരവാഹനം 
രുദ്രസ്യ സൂനും സുരലോക നാഥം 
ബ്രഹ്മണ്യ ദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ 

ആശ്ചര്യവീരം സുകുമാരരൂപം   
തേജസ്വിനം ദേവഗണാഭിവന്ദ്യം 
ഏണാങ്കഗൗരീതനയം കുമാരം 
സ്കന്ദം വിശാഖം സതതം നമാമി 

സ്കന്ദായ  കാർത്തികേയായ 
പാർവതീനന്ദനായ ച 
മഹാദേവ കുമാരായ 
സുബ്രഹ്ണ്യയ തേ നമ: 

More Stories

Trending News