പരുന്തിന്‍റെയും പാമ്പിന്‍റെയും അടി, ഒടുവില്‍ പരുന്ത് ജയിച്ചു. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം...

Jun 15, 2018, 05:17 PM IST
1/5

മനുഷ്യര്‍ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തമ്മിലും തല്ലുകൂടും. അങ്ങനൊരു ചിത്രം ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദര്‍ഭ ജില്ലയില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ഒപ്പിയെടുത്ത ആ ഫോട്ടോകള്‍ കാണാം.

2/5

3/5

4/5

5/5