ഇടവ മാസ പൂജ

ശബരിമല നട ഇന്ന് അടയ്ക്കും

ശബരിമല നട ഇന്ന് അടയ്ക്കും

ശബരിമലയില്‍ അവസാന രണ്ട് ദിവസം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു.

May 19, 2019, 07:45 AM IST