ലോകത്തിലെ 195 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെലിഫോൺ കാർഡുകൾ കൈവശം..!!

Telephone Cards: ലോകത്തിലെ 195 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെലിഫോൺ കാർഡുകൾ കൈവശം..!!

  • Zee Media Bureau
  • Jul 10, 2024, 12:26 AM IST

Holding telephone cards from 195 countries of the world..!!

Trending News