Singing sensation Jayalakshmi's 'guru-pariksha' by Ustad Arif Ali Khan

Watch: 'Guru-pariksha' of Jayalakshmi, the singing sensation by Ustad Arif Ali Khan of Kirana Gharana.

Nov 24, 2014, 21:58 PM IST