చిత్ర మాలిక: కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

May 14, 2018, 04:17 PM IST
1/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

2/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

3/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

4/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

5/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

6/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

7/7

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్

కేన్స్‌లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్యరాయ్