Dr. Subhash Chandra attends Shri Hari Rajat Jayanti Festival in Delhi

Rajya Sabha MP Dr. Subhash Chandra attended the ongoing Shri Hari Rajat Jayanti Festival in Delhi.

Mar 07, 2021, 20:38 PM IST