Prakash Javadekar attacks Rahul Gandhi, says it was like “Satan reading the Bible”

Prakash Javadekar attacks Rahul Gandhi, says it was like “Satan reading the Bible”. Watch the video to find more about the news.

May 20, 2018, 10:02 AM IST