Sri Sri Ravi Shankar addresses public in Ayodhya - Watch

Watch Shri Shri Ravishankar live from Ayodhya.

Nov 16, 2017, 18:50 PM IST