धरण उशाला, कोरड घशाला !

Last Updated: Friday, October 05, 2012, 00:05

मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त जमीन ओलीताखाली आणण्याच्या उद्देशातून, ११ उच्च पातळी बंधारे बांधण्यात आले.