ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯನ್ನು 'ಕೊಡಗು', 'ಕೂರ್ಗ್' ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕೊಡಗಿನ ಮಂದಿ. ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಕಾವೇರಿಯ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡಗು. ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬ "ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ". 

Aug 30, 2017, 12:04 PM IST