ಪಾಲ್‌ಘರ್‌

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್‌ಘರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್‌ಘರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದುಧಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

Jul 25, 2019, 08:38 AM IST