ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Nov 5, 2019, 05:44 PM IST