ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ഇന്ത്യൻ വാക്സിൻ നയം: മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഭയന്ന് മാറി, ഇന്ത്യ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു

1 /3

സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻറെ കോവി ഷീൽഡാണ് വാക്സിനുകളിലൊന്ന്. മറ്റൊന്ന് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭാരത് ബയോ ടെക് എന്ന കമ്പനിയുടെ കോവാക്സിൻ. രണ്ടും നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്

2 /3

ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി കൊടുത്ത റഷ്യൻ നിർമ്മിത വാക്സിനാണിത്. ഗമേലിയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് എപ്പിഡെമോളജി ആൻറ് മൈക്രോ ബയോളജിയാണ് ഇതിൻറെ നീർമ്മാതാക്കൾ

3 /3

ലണ്ടൻ നിർമ്മിത വാക്സിനാണ് നോവോ വാക്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

You May Like

Sponsored by Taboola