ലോകത്തെ മോഹിപ്പിച്ച ആ 'അഡാറ്' കണ്ണിറുക്കലുകള്‍

Feb 12, 2018, 08:50 PM IST
1/8

2/8

3/8

പ്രിയ വാര്യര്‍ (കടപ്പാട്: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം)

4/8

5/8

6/8

പ്രിയ വാര്യര്‍ (കടപ്പാട്: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം)

7/8

പ്രിയ വാര്യര്‍ (കടപ്പാട്: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം)

8/8

പ്രിയ വാര്യര്‍ (കടപ്പാട്: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം)